Rada parafialna - status i członkowie

Opublikowano: sobota, 25 listopad 2017

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ PARAFII PW. NIEPOKALANEGO SERCA NMP W ŚWIERZNIE

1.

Parafialna Rada Duszpasterska (dalej PRD) jest organem doradczym rządcy parafii w zakresie planowania i podejmowania pracy duszpasterskiej w parafii, uwzględniając w tym inne stowarzyszenia, małe wspólnoty czy organizmy duszpasterskie.

2.

Powołanie PRD należy do księdza proboszcza; czyni on to na podstawie rozeznania oraz konsultacji ze współpracownikami tak duchownymi jak i świeckimi.

 1. formę powołania pozostawia się roztropności księdza proboszcza;
 2. nie wyklucza się powołania części PRD z wyboru.

3.

PRD winna liczyć od 15 do 30 osób w zależności od potrzeb parafii.

W jej skład wchodzą:

 1. ksiądz proboszcz jako przewodniczący;
 2. księża wikariusze;
 3. siostry zakonne;
 4. bracia zakonni;
 5. katecheci i katechetki;
 6. przedstawiciele różnych grup parafialnych;
 7. instruktorzy poradnictwa rodzinnego;
 8. pracownicy kościelni;
 9. inni;

4.

W skład PRD winni wchodzić wyłącznie osoby cieszące się dobrą opinią całej parafii ? nie będące w karach kościelnych.

5.

Ksiądz proboszcz przedstawia na piśmie imienny skład PRD Kurii Biskupiej w przeciągu miesiąca od jej powstania.

6.

PRD ma tylko głos doradczy, nie wypowiada się w sprawach personalnych księży oraz dóbr materialnych parafii. Celem jej jest apostolstwo wspólnotowe i programowanie duszpasterstwa w parafii /DA 10/.

7.

Uchwały PRD zyskują swoją moc dopiero po zatwierdzeniu ich przez proboszcza.

8.

Zebraniom PRD przewodniczy ksiądz proboszcz lub wyznaczony przez niego kapłan.

9.

Kadencja PRD trwa trzy lata. Proboszcz może dokooptować nowych członków Rady w czasie trwania jej kadencji.

10.

W przypadku konfliktu pomiędzy księdzem proboszczem a PRD, sprawa w I instancji trafia do księdza dziekana; w sprawach bardzo ważnych decyzję podejmuje Kuria Biskupia.

11.

PRD zbiera się na zwyczajne zebranie przynajmniej dwa razy w roku

12.

Zebrania nadzwyczajne zwołuje ksiądz proboszcz, gdy uzna to za stosowne lub gdy o to prosi większość członków Rady.

13.

W zebraniach PRD mogą uczestniczyć oprócz jej członków również zaproszeni gości w charakterze rzeczoznawców.

 

CZŁONKOWIE PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

 1. Sznejkowski Czesław - przewodniczący
 2. Wolski Zdzisław - wiceprzewodniczący
 3. Wolski Tomasz - wiceprzewodniczący
 4. Kwaśniewski Grzegorz - skarbnik
 5. Lica Andrzej - sekretarz
 6. Schmidt Roman
 7. Grzywacz Marceli
 8. Rudnik Wiesław
 9. Bartosiewicz Adam
 10. Macionga Gerard
 11. Sachajdak Kazimierz
 12. Hejza Adam
 13. Włodarczyk Zdzisław
 14. Krzemiński Marek
 15. Trafny Andrzej
 16. Kwaśniewski Mirosław
 17. Michalski Józef
 18. Sepieło Dorota
 19. Wiśniewska Katarzyna
 20. Wiśniewska Teresa
 21. Bagińska Agnieszka